Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ach, ten żal za minionym... 
Nigdy nie jesteśmy przygotowani na ważne chwile.
— Meredith Grey
Reposted fromGreysel Greysel
3832 f355
Reposted fromvayn vayn
Tylko nie krzycz, bo to nie miejsce na krzyk.
Nie ma lepszych niż Ty i nie masz więcej niż nic.
Teraz zostały te wspomnienia i łzy
i trzeba żyć, kurwa, przed nami jeszcze tyle dni.

Świat jest chory, widzę to w 21. wiosnę
i czuję gorycz często, chyba przez to, że dorosłem.


W drodze po sukces, gdy czas nas goni
kapitułą przyznającą wyróżnienia są znajomi.


Ciągle mokną te ulice w deszczu łez,
myśląc o szczęściu, które dziś podobno gdzieś tu jest.
Wiem o wielu błędach i żałuje dziś mocno,
że życie to nie Word i nie podkreśla na bieżąco ich.
— HuczuHucz
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
Reposted fromnieczekaj nieczekaj
Mieszkając tam byłbym prawdziwą duszą towarzystwa.
Reposted fromnieczekaj nieczekaj
Tu każdy żyje by żyć ,
Ale o sobie już nie wiemy prawie w ogóle nic
Kolejny mit, puste słowo i krzyk, zamknięte okno
na końcu i na początku jest samotność...
— Jamal
3950 b01e
Reposted fromwhateverpeoplesay whateverpeoplesay
3701 3873
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
7954 24d3
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
4922 4fb5
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
2010 4df8
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
4178 6f75
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
1919 bedc 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
9307 965e
Reposted fromeateateat eateateat viasmutnazupa smutnazupa
8232 72b2
Reposted fromkarahippie karahippie viarivver rivver
3577 73f8
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viarivver rivver
6181 da04
Reposted frommorela morela viasmutnazupa smutnazupa
3535 8d3f
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viarivver rivver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl